|

Szkolenie:
Zarządzanie ryzykiem w organizacji zgodne z zasadami i wytycznymi
normy ISO 31000

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą, celami i głównymi zasadami dotyczącymi procesu zarządzania ryzykiem i jego implementacji w organizacjach. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu ustanawiania procesu zarządzania ryzykiem w organizacji w tym identyfikacji i analizy ryzyka, doboru odpowiedniej metody oceny ryzyka, jej stosowania, określania strategii i planu postępowania z ryzykiem oraz sposobów monitorowania poziomu ryzyka i skuteczności procesu zarządzania ryzykiem oraz poszczególnych zabezpieczeń.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za wdrożenie oraz funkcjonowanie procesu lub kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem niezależnie od tego co jest przedmiotem tego ryzyka. Szkolenie prowadzone jest taki sposób, że nawet osoby nieposiadające doświadczenia nie będą miały problemu ze zrozumieniem przekazywanych podczas szkolenia treści. Omawiane studium przypadków pozwolą na skuteczniejsze przekazanie informacji, a ćwiczenia praktyczne realizowane podczas szkolenia zapewnią utrwalenie przekazywanej wiedzy teoretycznej.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zasady zarządzania ryzykiem
 3. Rodzina norm z serii 31000
 4. Struktura ramowa zarządzania ryzykiem
 5. Kontekst organizacji
 6. Metody i techniki oceny ryzyka zgodnie z ISO 31010
 7. Strategie postępowania z ryzykiem
 8. Monitorowanie i przeglądy wyników
 9. Zarządzanie zmianą w procesie zarządzania ryzykiem
 10. Dyskusja, podsumowanie

o procesie zarządzania ryzykiem zgodnym z ISO 31000

Zarządzanie ryzykiem jest narzędziem, którego celem jest wspieranie prowadzonej przez organizacje działalności biznesowej lub statutowej. Wsparcie to jest realizowane na dwa sposoby.
Przede wszystkim rolą zarządzania ryzykiem jest zapewnienie proaktywnego podejścia organizacji do ryzyka dotyczącego danej materii /danego aspektu. Wynikiem zastosowania tego podejścia jest odpowiedni poziom odporności organizacji na zagrożenia. Podejście to polega na zidentyfikowaniu możliwych zagrożeń, określeniu ich potencjalnych konsekwencji i możliwości ich materializacji, a następnie wdrożenie takich zabezpieczeń, aby zagrożenia te wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia (w myśl zasady taniej zapobiegać niż leczyć).

Drugą rolą zarządzania ryzykiem jest zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadku, kiedy dane zagrożenie, pomimo stosowanych środków zaradczych, zmaterializuje się. W takim przypadku istotna jest gotowość organizacji na takie sytuacje i odpowiednia reakcja, która pozwoli na ograniczenie skutków zmaterializowanego zagrożenia (niepożądanego zdarzenia).

Organizacja, która chce wdrożyć do swojego systemu proces zarządzania ryzykiem, w pierwszej kolejności musi zaprojektować i wdrożyć strukturę ramową tego procesu. Należy zapewnić, aby proces zarządzania ryzykiem stał się integralną częścią organizacji i każdego z jej procesów. Po określeniu ramowej struktury procesu zarządzania ryzykiem, może ona być zastosowana w poszczególnych obszarach zarządzania.

Proces zarządzanie ryzykiem dla konkretnych obszarów /aspektów składa się z następujących, głównych etapów:

  1. Ustalenie kontekstu organizacji w odniesieniu do danego obszaru zarządzania.
   Przeprowadzenie późniejszych analiz i ocen, przyjęcie strategii postępowania z ryzykiem oraz działań odnoszących się do ryzyka powinny być zawsze poprzedzone identyfikacją kontekstu organizacji. Tylko odpowiednio szczegółowe podejście do tego zagadnienia pozwoli zapewnić odpowiednią skuteczność narzędzia jakim jest zarządzanie ryzykiem.
  2. Określenie kryteriów ryzyka oraz przyjęcie metody oceny ryzyka, w ramach danego obszaru zarządzania.
   W ramach ramowej struktury zarządzania ryzykiem nie należy określać wyłącznie jednej metody oceny ryzyka. Każdy z obszarów /aspektów ma swoją charakterystykę oraz inny kontekst. Z tego względu metoda oceny, która wyśmienicie sprawdza się w jednym obszarze, może być trudna do zastosowania w innym, co może doprowadzić do sytuacji, że uzyskane wyniki nie będą miarodajne. Ramowa struktura zarządzania ryzykiem powinna zapewnić możliwość stosowania różnych metod i technik oceny ryzyka.
  3. Identyfikacja i analiza ryzyka.
   W odniesieniu do kontekstu organizacji zgodnie z przyjętą metodą przeprowadzana jest identyfikacja i analiza możliwych zagrożeń dla danego obszaru /aspektu.
  4. Ocena ryzyka (ewaluacja ryzyka).
   Zidentyfikowane dla danego obszaru /aspektu zagrożenia zostają ocenione zgodnie z przyjętą metodą /techniką oceny ryzyka.
  5. Określenie strategii postępowania z ryzykiem.
   Dla zidentyfikowanych zagrożeń, biorąc pod uwagę wyniki oceny ich ryzyka określane są strategie postępowania z ryzykiem. Możliwe do zastosowania strategie należy rozpatrywać zawsze w kolejności od najbardziej skutecznych (eliminacja ryzyka) do najmniej skutecznych (akceptacja ryzyka).
  6. Określenie działań odnoszących się do ryzyka oraz ich wdrożenie.
   Dla przyjętych strategii postępowania z ryzykiem należy określić konkretne działania do realizacji. W planie postępowania należy wskazać co ma zostać zrobione, kto za to odpowiada oraz do kiedy to ma być zrealizowane i co pozwoli na stwierdzenie, że dane działanie zostało zrealizowane.
  7. Określenie zasad monitorowania i przeglądu.
   Należy zapewnić, aby monitorowanie i przegląd, odpowiednie do danego obszaru i kontekstu, były planowaną częścią procesu zarządzania ryzykiem i obejmowały regularne weryfikowanie i/lub nadzór.
  8. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
   W celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności procesu, jego rozliczalności oraz odpowiedniego zarządzania wiedzą w procesie zarządzania ryzykiem należy utrzymywać odpowiednią dokumentację oraz dowody z realizowanych działań w tym wyniki tych działań.

Ramy procesu zarządzania ryzykiem praktycznie w każdym obszarze /aspekcie zarządzania powinny wyglądać tak jak zostało to przedstawione powyżej. Nie ma znaczenia czy obszarem /aspektem zarządzania będzie ciągłość działania, jakość, bezpieczeństwo informacji, BHP, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, produktów leczniczych, kosmetycznych czy innych. Proces ten ze względu na swoje cele przedstawione powyżej jest niezwykle istotnym procesem, w ramach zarządzania całą organizacją lub jej danym obszarem. Z tego względu niezwykle istotne jest to, aby w procesie tym brał udział kompetentny personel, w szczególności ten występujący w roli członków zespołu oceny ryzyka, Oficerowie ds. Ryzyka (CRO) i inni czynnie biorący udział w procesie zarządzania ryzykiem.

o szkoleniu z zakresu zasad i wytycznych ISO 31000

Realizowane przez nas szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących procesu zarządzania ryzykiem i jego implementacji do systemów różnego rodzaju organizacji niezależnie od tego co jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organizacji i jakie są szczegółowe cele tego procesu.

Uczestnicy szkolenia dowiadują się w jaki sposób zasady i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem przedstawione w normie ISO 31000 mogą zostać przez nich wykorzystane w ich organizacjach do planowania, wdrażania oraz doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. W trakcie szkolenia poruszane są zarówno kwestie dotyczące struktury ramowej zarządzania ryzykiem (czyli wdrożenia w organizacji formalnego procesu zarządzania ryzykiem), jak również jego zastosowania w praktyce. Szkolenie nie jest ukierunkowane na żaden specyficzny obszar zarządzania. Przykłady przedstawiane w ramach studium przypadków dotyczą różnych obszarów i aspektów tak, aby uczestnicy szkolenia uzyskiwali umiejętność ich zastosowania w praktyce, niezależnie od sytuacji zawodowej, w której się znajdą. Również ćwiczenia praktyczne są realizowane w ten sam sposób. Zarówno podczas szkolenia jak również podczas przerw prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników, aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu niejasności związanych ze stosowaniem zarządzania ryzykiem zgodnego z ISO 31000 w różnych dziedzinach i obszarach zarządzania.

Dodatkowo podczas szkolenia prezentowane są techniki i metody oceny ryzyka przedstawione w normie ISO 31010 stanowiącej dodatkowe wytyczne do standardu ISO 31000.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które posiadają już doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem (ogólne lub w ramach jakiegoś szczególnego obszaru) chcących usystematyzować swoją wiedzą oraz ustrukturyzować ją względem wymagań normy ISO 31000, jak równie do osób nieposiadających takiego doświadczenia. Wskazane jest posiadanie przez uczestników minimum 2-3 lat doświadczenia zawodowego (ogólnego).

Szkolenie prowadzonej jest przez trenerów posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem w różnych aspektach i obszarach zarządzania w tym w szczególności z zakresu zarządzani ryzykiem w kontekście ciągłości działania. To praktyczne doświadczenie pozwala na przedstawianie uczestnikom nie suchej teoretycznej wiedzy, ale podparcie tej wiedzy przykładami w ramach omawianych studium przypadków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu dotyczącym procesu zarządzania ryzykiem. W przypadku zainteresowania tematem zarządzania ryzykiem zgodnego z ISO 31000 w ramach konkretnego obszaru zarządzania prosimy o kontakt. Przygotujemy szkolenie w formule zamkniętej specjalnie pod Państwa potrzeby i oczekiwania tak aby było ono dla Pastwa możliwie najbardziej efektywne.

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się z około 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia