|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami planowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, jego wdrażaniem, weryfikacją, nadzorowaniem i doskonaleniem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania narzędzi i procesów zarządzania środowiskowego w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Pełnomocników a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia
do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Pełnomocnika SZ
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Koszt szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Normalizacja – idea i jej cele w aspekcie systemów zarządzania
  • System zarządzania środowiskowego – rodzina norm z serii ISO 14000
  • PDCA – model systemu zarządzania środowiskowego
  • Podejście uwzględniające ryzyko i możliwości
 2. Planowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Powołanie i rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres systemu zarządzania środowiskowego
  • Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa i innych oraz ocena zgodności z nimi
  • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa planowania skutecznego systemu
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
  • Identyfikacja oraz planowanie w zakresie gotowości i reagowania na awarie środowiskowe
  • Polityka, cele środowiskowe i sposoby ich realizacji
  • Wymagania normy ISO 14001
 3. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji systemu zarządzania środowiskowego
  • Zarządzanie informacją
  • Gotowość na potencjalne awarie środowiskowe
  • Świadomość proekologiczna pracowników Organizacji
 4. Weryfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Audity wewnętrzne
  • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi
  • Testy i ćwiczenia dotyczące gotowości na awarie środowiskowe
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena efektów działalności środowiskowej
  • Audity zewnętrzne
 5. Nadzorowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Idea działań korygujących
  • Weryfikacja i aktualizacja oceny aspektów środowiskowych w tym aspektów związanych z awariami środowiskowymi
  • Zarządzanie zmianami
  • Doskonalenie systemu z zastosowaniem wytycznych z ISO 14004 “Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających”
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia