|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP wg PN-N/ OHSAS 18001"

Cel
szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji
oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami, jakie musza być spełnione w celu zapewnienia
i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności Systemu Zarządzania BHP.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Pełnomocników a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia
do pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

03-05.12.2018
09-11.01.2019
03-05.04.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1094,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Normalizacja – idea i jej cele w aspekcie Systemów Zarządzania
  • System Zarządzania BHP – standardy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • PDCA – model systemu zarządzania BHP
 2. Planowanie Systemu Zarządzania BHP
  • Powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP
   • wymagania stawiane osobie pełniącej funkcję Pełnomocnika
   • zakres odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika
  • Zaangażowanie pracowników i konsultacje z nimi w zakresie BHP
  • Rola Pełnomocnika na etapie planowania Systemu
  • Planowanie realizacji projektu
  • Praktyki 5S jako podstawa wdrażania Systemów Zarządzania
  • Identyfikacja mających zastosowanie przepisów prawa i innych oraz ocena zgodności z nimi
  • Polityka BHP – filar systemu zarządzania
  • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
  • Identyfikacja oraz planowanie w zakresie gotowości i reagowania na wypadki i poważne awarie
  • Cele, zadania i programy BHP
  • Wymagania norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 oraz różnice pomiędzy nimi
  • Dokumentacja systemu zarządzania BHP
 3. Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP
  • Rola Pełnomocnika na etapie wdrażania Systemu Zarządzania BHP
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania BHP
  • Zarządzanie informacją
  • Gotowość na wypadek wystąpienia poważnej awarii i reagowanie na nie
  • Świadomość i zaangażowanie pracowników Organizacji w sprawy BHP
 4. Weryfikacja Systemu Zarządzania BHP
  • Rola Pełnomocnika na etapie weryfikacji Systemu Zarządzania BHP
  • Proaktywne i reaktywne metody monitorowania i pomiarów efektów działalności w dziedzinie BHP
  • Audity wewnętrzne
  • Ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi
  • Ćwiczenia związane z reagowaniem na poważne awarie
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu Zarządzania BHP
  • Audity zewnętrzne
   • audity Klienta
   • audity jednostek certyfikujących
 5. Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP
  • Rola Pełnomocnika na etapie doskonalenia Systemu Zarządzania BHP
  • Idea działań korygujących i zapobiegawczych
  • Weryfikacja i aktualizacja identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji Systemu Zarządzania
  • Zarządzanie zmianami
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Zapoznaj się ze szkoleniami z zakresu Systemu Zarządzania BHP
wg PN-N/ OHSAS 18001:

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w szkoleniach organizowanych przez CDS MALON
z zakresu Systemów Zarządzania

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.