|

Szkolenie:
"Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji, jak również z zasadami jego wdrażania i rolą, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w tym procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnego z ISO /IEC 27001, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie
z ISO/ IEC 27001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Pełnomocnika w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Rodina norm z serii ISO 27000
  • Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji i filary jego skuteczności
  • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa informacji
 3. Planowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Manager (Pełnomocnik) ds. ISO 27001 oraz jego rola w systemie
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Procesy i ich wzajemne zależności
  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
   • ocena ryzyka zgodnie z ISO 27005
   • planowanie zabezpieczeń z uwzględnieniem ISO 27002
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji i cele bezpieczeństwa informacji
  • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Wymagania normy ISO /IEC 27001
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników w tym ocena skuteczności zabezpieczeń
  • Audity zewnętrzne
 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Doskonalenie systemu zarządzania
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Pełnomocnika

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia