|

Szkolenie:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów
oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami
i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora ISO 27001
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002
 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Cele audytu
  • Rodzaje audytów
  • Planowanie i przygotowanie audytu
   • kryteria i zakres audytu
   • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
   • ćwiczenia praktyczne
  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
   • obiektywne dowody
   • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
   • ćwiczenia praktyczne
  • Dokumentowanie wyników audytu
   • umiejętne formułowanie niezgodności
   • dokumentowanie niezgodności
   • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
   • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu
   • ćwiczenia praktyczne
  • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
   • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego
   • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
   • definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
   • ocena skuteczności działań
   • ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja, podsumowanie
 5. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia


Certyfikat Audytora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia