|

Szkolenie:
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 9001
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001
 3. Audity – informacje ogólne
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Dobór zespołu auditorów
  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Techniki audytowania
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania poauditowe
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań
  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

o auditach wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001

Podstawowe cele Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w oparciu o wymagania normy ISO 9001 zostały przedstawione w jednym z pierwszych rozdziałów standardu. Przedsiębiorstwo lub instytucja (czyli ogólnie organizacja) wdraża, stosuje i doskonali swój system zarządzania jakością, aby:

 1. wykazać swoją zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta oraz mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia jest zobowiązana;
 2. dążyć do zwiększenia zadowolenia Klienta poprzez stosowanie systemu łącznie z procesami jego doskonalenia i zapewnienia zgodności z wymaganiami Klienta i mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi wymaganiami.

Drugi cel może zostać osiągnięty tylko w przypadku, kiedy osiągnięty będzie pierwszy z celów oraz w systemie uwzględnione zostaną i będą stosowane mechanizmy ciągłego doskonalenia. W przypadku pierwszego celu kluczowym określeniem jest „zdolność do stałego dostarczania”. Oznacza to, że cały system zarządzania jako system wzajemnie powiązanych ze sobą procesów będzie tak zarządzany, aby zapewnić uzyskiwanie powtarzalnych wyników. Wyników zgodnych z wymaganiami Klientów, przepisów prawa i innych wymagań, w tym wymagań wewnętrznych organizacji, co jest istotne szczególnie w przypadku procesów wspomagających, których wyniki mają wpływ na wyniki procesów głównych (biznesowych). Oznacza to, że wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 polega na zapewnieniu odpowiedniej, nadzorowanej realizacji procesów w sposób zapewniający, że będą one uzyskiwały w sposób powtarzalny, zaplanowane wyniki.

Aby mieć pewność, że stosowany system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 i regulacjami własnymi organizacji, a przede wszystkim, aby upewnić się, że system zarządzania jakością jest skuteczny (osiąga zamierzone wyniki) należy wdrożyć i stosować odpowiednie mechanizmy do monitorowania, pomiarów, analiz i ocen. Jednym z podstawowych działań odnoszącym się zarówno do poszczególnych działań, obszarów, procesów jak również całego systemu są audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Zgodnie z regulacjami normy ISO 9001, audity wewnętrzne przeprowadza się w celu uzyskania informacji czy:

  • system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami własnymi organizacji oraz wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001
  • system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Audity wewnętrzne powinny być przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu – zgodnie z ustanowionym, wdrożonym i utrzymywanym programem auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne powinny być realizowane przez kompetentnych auditorów wewnętrznych wybieranych do danego auditu w sposób zapewniający obiektywność i bezstronność procesu auditu. Wyniki auditów wewnętrznych powinny służyć jako informacja wejściowa do doskonalenia procesów oraz całego systemu zarządzania jakością.

Audity wewnętrzne mogą dotyczyć organizacji oraz obejmować jej dostawców i podwykonawców. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów zlecanych na zewnątrz. Należy zapewnić, aby dostarczane z zewnątrz procesy pozostawały pod nadzorem w ramach systemu zarządzania jakością. Oznacza to, że program auditów wewnętrznych może obejmować nie tylko procesy wewnętrzne, ale również procesy realizowane przez dostawców i podwykonawców organizacji.

W ramach określania procedury planowania i realizacji auditów wewnętrznych w organizacji możliwe jest zastosowanie normy ISO 19011. W standardzie tym przedstawione zostały wytyczne dotyczące audytowania systemów zarzadzania jakością. Należy zwrócić uwagę na fakt, że są to wytyczne a nie wymagania więc należy do nich podchodzić jako do zestawu możliwych do zastosowania dobrych praktyk audytowania, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu auditów wewnętrznych w organizacji.

Ze względu na wagę auditów wewnętrznych jako narzędzia do weryfikacji zgodności i skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001, należy zapewnić odpowiedni poziom jakości tych auditów. Jest to możliwe tylko poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji osób odpowiedzialnych za realizację tych auditów.

o szkoleniu dla auditorów wewnętrznych ISO 9001

Realizowane przez nas szkolenie ukierunkowane jest na zapewnienie uczestnikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001. Szkolenie przygotowuje przyszłych auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 do pełnienia przez nich powierzonych im obowiązków w tym zakresie. W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza teoretyczna, jednak szkolenie ukierunkowane jest głównie na praktyczne aspekty przeprowadzania auditów. W ramach studium przypadków (cases study) przedstawiane są sytuacje i problemy z którymi auditorzy wewnętrzni ISO 9001 będą mogli spotkać się w ramach swojego przyszłego życia zawodowego. Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 ukierunkowane są w głównej mierze na wyrobienie w uczestnikach umiejętności takich jak:

 • planowania i przygotowywania się do auditu wewnętrznego, w celu zapewnienia jego sprawnej i skutecznej realizacji,
 • oceny danej sytuacji względem kryteriów auditu,
 • poruszania się po wymaganiach normy ISO 9001,
 • obiektywnej oceny dowodów z auditu,
 • identyfikowania, określania i dokumentowania stwierdzonych niezgodności,
 • przeprowadzania poszczególnych faz auditu wewnętrznego od planowania po zamknięcie auditu,
 • ceny działań odnoszących się do stwierdzonych przez nich podczas auditu niezgodności, zagrożeń oraz potencjałów do doskonalenia,
 • dokumentowania wyników auditu w odniesieniu do przyjętych celów auditu wewnętrznego.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które będą realizowany audity wewnętrzne jako dodatkowe działanie do obecnie pełnionych obowiązków jak również do tych, dla których audity wewnętrzne stanowiły będą podstawowe obowiązki zawodowe i/lub, dla osób które wiążą swoje przyszłe życie zawodowe z auditowaniem systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 prowadzone jest przez czynnych auditorów posiadających wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie zawodowe doświadczenie. Nasi trenerzy posiadają doświadczenie jako auditorzy wewnętrzni przeprowadzający audity wewnętrzne ISO 9001 w organizacjach i u ich dostawców, ale przede wszystkim posiadających wieloletnie doświadczenie w roli auditorów zewnętrznych w tym auditorów wiodących. Swoje doświadczenie zdobywali oni realizując audity na zlecenie różnych w tym międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia