|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z istotą normy ISO 22000:2018, wymaganiami stawianymi przez normę, oraz przygotowanie ich do samodzielnego planowania, przeprowadzania
i dokumentowania wyników auditów w organizacji.
W wyniku szkolenia uczestnicy mogą uzyskać uprawnienia auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego
z wymaganiami normy ISO 22000:2018, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
ze szkolenia.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób indywidualnych oraz pracowników firm - kandydatów na Auditorów Wewnętrznych - zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego
z wymaganiami normy ISO 22000:2018, a także do pracowników wszystkich organizacji bezpośrednio lub pośrednio włączonych w etap(y) łańcucha żywnościowego przygotowujących się do wdrożenia lub będących w trakcie wdrażania systemu zarządzania wg ISO 22000.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

Bezpieczeństwo żywności

Szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa żywności, odnosi się do każdego etapu łańcucha żywnościowego, czyli od momentu wytworzenia składowych żywności, do jej ostatecznego trafienia do konsumenta finalnego (tzw. Od pola do stołu). Należy sobie zdawać sprawę, że na każdym etapie produkcyjnym istnieje szereg zagrożeń, które stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia konsumenta. Organizacja, chcąca wykazać zdolność do nadzorowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz starająca się zapewnić jak największe bezpieczeństwo, powinna opierać się na wytycznych znajdujących się w normie ISO 22000:2018. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, jako osoba przeszkolona i znająca wymagania normy, staje się niezbędnym elementem organizacji, który pozwala monitorować łańcuch żywieniowy na każdym etapie produkcyjnym. Auditor Wewnętrzny, znając wymagania normy oraz wymagania stawiane auditom posiada uprawnienia do przeprowadzania auditow wewnętrznych, pozwalających na kontrolowanie wszystkich elementów łańcucha żywnościowego.

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-16:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

790,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Struktura normy, zakres, terminy i definicje
 3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2018
  • Wymagania dotyczące dokumentacji
   • niezbędne procedury i zapisy
   • polityka bezpieczeństwa żywności
 4. Odpowiedzialności i uprawnienia
  • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
  • Przewodniczący zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 5. Przegląd zarządzania
 6. Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
 7. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów
  • Programy wstępne (PRP)
  • Analiza zagrożeń
  • Operacyjne programy wstępne (OPRP)
  • Plan HACCP
 8. Weryfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Audit wewnętrzny
  • Ocena wyników indywidualnych weryfikacji
  • Analiza wyników
 9. Doskonalenie
  • Aktualizacja systemu
 10. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 11. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 12. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 13. Dokumentowanie wyników auditu 
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu.
  • Ćwiczenia praktyczne
 14. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 15. Dyskusja, podsumowanie
 16. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia