|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z istotą, celem, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów wewnętrznych HACCP oraz przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego i rzetelnego przeprowadzania auditów. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu końcowego skutkuje uzyskaniem uprawnień Auditora Wewnętrznego ds. Systemu HACCP.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacając swoje umiejętności o praktyczną wiedzę z zakresu zasad i metody oceny systemu HACCP.
Szkoleniem będą zainteresowane osoby, którym zależy na zdobyciu uprawnień auditora wewnętrznego ds. Systemu HACCP.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-16:00 (14 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

690,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 848,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
 2. System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP
  • Elementy Systemu związane z Zapewnieniem Bezpieczeństwa Żywności wg. zasad zawartych
   w Codex Alimentarius

   • rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń.
   • 7 zasad i 12 etapów wdrażania Systemu HACCP – etapy wdrażania krok po kroku
   • krytyczne punkty kontroli CCP, granice i tolerancje dla CCP, monitorowanie i działania korygujące
  • Aktualności w zakresie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP
 3. Audit wewnętrzny – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu HACCP
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Dobór zespołu auditorów
  • Kryteria auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Realizacja auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Wyniki auditu – w jaki sposób należy utrzymywać stosowane zapisy z auditów wewnętrznych
  • Dokumentowanie niezgodności oraz nadzorowanie działań korekcyjnych
  • Spostrzeżenia oraz potencjały do doskonalenia wykazane podczas auditu 
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz nadzorowanie ich realizacji
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Technika prowadzenia rozmów – narzędzie sprawnego przeprowadzenia auditu
  • Preferencje komunikacyjne werbalne i niewerbalne; pytania otwarte i zamknięte
  • Praktyczne rozwiązywanie problemów
 9. Dyskusja, podsumowanie
 10. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia