|

Jak przeprowadzić efektywne i bezpieczne szkolenia BHP w dobie epidemii COVID-19?

2020-04-14
 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 zmianie uległy m.in. przepisy z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące także obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników.

Mając na uwadze obostrzenia, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również prawidłową organizację pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zaszła konieczność aktualizacji poszczególnych zagadnień z tego zakresu.

W dniu 1 kwietnia 2020 roku stanowisko w tej sprawie objął Główny Inspektorat Pracy, opracowując zalecenia i instrukcje postępowania w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568).

W skutek czego, wraz z wejściem w życie nowo powołanej ustawy, sugeruje się stosowanie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia BHP, z zastrzeżeniem zasady minimalizacji ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez transfer możliwie jak największej ilości działań na środki komunikacji elektronicznej (z możliwością przesyłania obrazu oraz dźwięku on-line). W myśl tej zasady, celem przeprowadzenia szkolenia BHP o charakterze ogólnym, zaleca się udostępnienie on-line niezbędnych materiałów związanych z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie danego zakładu oraz zgodnie z jego przepisami BHP, nie wyłączając przy tym zasad udzielania pierwszej pomocy. Powyższe szkolenia BHP powinny trwać min. 3 godz. lekcyjne.

Podobny instruktaż postępowania odnosi się do okresowych szkoleń stanowiskowych, dzięki którym pracownicy mają możliwość zdalnego uzupełnienia, bądź aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z wykonywaną pracą oraz z zagrożeniami jakie ona niesie, jak również z metodami ochrony przed tymi zagrożeniami. Czas trwania takiego szkolenia BHP nie powinien być krótszy jak 8 godz. lekcyjnych.

W tym przypadku należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku przeprowadzenia egzaminu po zrealizowanym szkoleniu okresowym, stanowiącym końcowy etap szkolenia BHP pracownika na danym stanowisku, z zastrzeżeniem terminu jego realizacji, tj. niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii.

Podtrzymany zostaje również obowiązek realizacji stanowiskowego szkolenia BHP zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzedzający podjęcie pracy w warunkach niebezpiecznych, gdzie występuje narażenie pracownika na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Należy wspomnieć, iż opisane powyżej szkolenia BHP mają zastosowanie zarówno wobec osób świeżo zatrudnionych, pracowników przenoszonych na stanowisko objęte ryzykiem, jak i ucznia lub studenta odbywającego praktykę.

Powołując się na oświadczenie Głównego Inspektora Pracy, wszyscy pracodawcy przeprowadzający szkolenia BHP zgodnie z powyższymi zaleceniami, z zaznaczeniem, iż będą miały one formę samokształcenia kierowanego lub seminarium oraz zostaną zrealizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pozwolą zachować ciągłość działań w obszarze szkoleń BHP, tym samym nie zmniejszając poziomu bezpieczeństwa pracy. Metody te pozwalają w realny sposób zredukować ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników, unikając tym samym rozprzestrzeniania się epidemii.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z Istotnymi zmianami w przepisach prawa pracy, prawa ochrony środowiska i prawa BHP związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

 


Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami naszych usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania BHP:

  1. Wymagania normy ISO 45001. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
    więcej —→

  2. szkolenie dla Audytorów wewnętrznych ISO 45001:2018.
    więcej —→