|

Szkolenie:
"Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2015"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również
z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy
ISO 9001:2015.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

21-24.01.2019
11-14.03.2019
20-23.05.2019
01-04.07.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
4 dni; 9:00-17:00 (32 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

1090,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1340,70 zł/ os. brutto

Jesienna promocja

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Managera w języku polskim
i angielskim
(otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością
  • Normalizacja i jej cele w aspekcie Systemów Zarządzania
  • System Zarządzania Jakością
  • Zasady Systemu Zarządzania
  • Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z cyklem PDCA
  • Podejście procesowe oraz podejście uwzględniające ryzyko i możliwości
 3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością
  • Powołanie Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
   • wymagania kwalifikacyjne dla Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
   • zakres odpowiedzialności i uprawnień Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie planowania Systemu
  • Planowanie realizacji projektu
  • Praktyki 5S jako podstawa wdrażania Systemów Zarządzania
  • Określenie kontekstu organizacji
  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością
  • Zarządzanie Organizacją jako Systemem wzajemnie powiązanych procesów
   • rodzaje procesów oraz zasady ich identyfikowania w organizacjach
   • mapa procesów – wzajemne powiązania procesów.
   • zarządzanie procesami, monitorowanie procesów – wskaźniki procesów
  • Polityka Jakości – filar Systemu Zarządzania
  • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa planowania skutecznego Systemu
  • Cele i zadania
  • Wymagania normy ISO 9001:2015
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością
  • Zarządzanie informacją
  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie weryfikacji Systemu Zarządzania Jakością
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników
  • Audity zewnętrzne
   •  audity Klienta
   •  audity jednostek certyfikujących
 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
  • Rola Managera (Pełnomocnika) ds. SZJ na etapie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
  • Idea działań korygujących
  • Zarządzanie zmianami
  • Wdrożenie wymagań ISO 9001 jako początek drogi do doskonalenia zarządzania Organizacją
  • Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia (Diagram Ishikawy, Zasada Pareto 80:20, Analiza FMEA, SPC- Statystyczna Kontrola Procesu, Lean Manufacturing, Burza Mózgów – Brainstorm Session, Flowchart, Zasada 5W)
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w szkoleniach organizowanych przez CDS MALON
z zakresu Systemów Zarządzania

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.